Home » Administracinė informacija » Projektai

Projektai

Projektas „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“ Nr. 07-018-P-0001


Nuo 2024 m. balandžio mėn. bendradarbiaujant su Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra prie Lietuvos respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Vilkaviškio rajono savivaldybe, Kybartų socialinių paslaugų centre pradėtas vykdyti projektas ,,Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“ Nr. 07-018-P-0001.

Projekto tikslas – teikti naujų formų bendruomenines paslaugas suaugusiems asmenims su proto ir/ar psichikos negalia, jų šeimoms (globėjams, rūpintojams) ir sudaryti sąlygas tikslinės grupės asmenims gauti individualias, jų poreikius atitinkančias paslaugas ir reikiamą pagalbą bendruomenėje.

Socialinių dirbtuvių paskirtis – didinti asmenų su intelekto bei psichine negalia įsidarbinimo atviroje darbo rinkoje galimybes, ugdyti ir palaikyti bendruosius bei specialiuosius darbinius įgūdžius, atliekant prasmingas darbinio užimtumo veiklas, nukreiptas į konkrečios prekės, produkto gamybą ar paslaugos atlikimą.

Projektas finansuojamas 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšomis.

https://pertvarka.lt/projektas-perejimas-nuo-institucines-globos-prie-bendruomeniniu-paslaugu-sostines-regione-vidurio-ir-vakaru-lietuvos-regione-nr-07-018-p-0001/

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Vilkaviškio rajono savivaldybėje“ Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-13-0002


Vilkaviškio rajone bendruomeninio apgyvendinimo ir užimtumo paslaugų pasiūla yra maža ir neatitinka socialinės globos įstaigų ir savivaldybės gyventojų poreikių. Pagrindinė projektu sprendžiama problema tai, kad Vilkaviškio rajone yra nepakankamas prieinamumas bendruomeninio apgyvendinimo ir užimtumo paslaugų. Problemos priežastis – Vilkaviškio rajono savivaldybėje neišplėtotas bendruomeninių apgyvendinimo ir užimtumo paslaugų  asmenims su proto ir psichikos negalia tinklas. Projekto tikslas – Vilkaviškio rajono savivaldybėje sukurti sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie bendruomenėje teikiamų paslaugų, kurios skatintų paslaugos gavėjų savarankiškumą ir visapusišką dalyvavimą bendruomenėje. Projekto uždavinys – apgyvendinimo ir užimtumo paslaugų infrastruktūros Vilkaviškio rajono savivaldybėje sukūrimas.  Projekto metu numatoma sukurti bendruomeninio apgyvendinimo paslaugų infrastruktūrą (savivaldybės turimuose žemės sklypuose pastatyti dvejus grupinio gyvenimo namus, įsigyti grupinio gyvenimo namams funkcionuoti reikalingus baldus ir įrangą) bei užimtumo paslaugų infrastruktūrą (atlikus paprastąjį remontą, įrengti socialinių dirbtuvių patalpas, įsigyti paslaugoms teikti reikalingą įrangą, baldus ir kitą turtą. Įgyvendinus projektą bus sukurta 20 bendruomeninio apgyvendinimo vietų (iš kurių 16 vietų skirta pertvarkomų įstaigų gyventojams) ir 12 užimtumo vietų, kurias užims neįgalieji iš Didvyžių socialinės globos namų ir (arba) Kalvarijos socialinės globos namų ir (arba) Vilkaviškio rajono savivaldybės.

Bendra projekto vertė 778.824,50 Eur, iš jų ES ir valstybės biudžeto lėšos sudaro 778.824,50 Eur.

Projekto partneriai: Vilkaviškio rajono Kybartų socialinių paslaugų centras, Didvyžių socialinės globos namai, Kalvarijos socialinės globos namai.


Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.1.1-CPVA-V-427 priemonę „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“.