Apie Kybartų SPC

Vilkaviškio rajono Kybartų socialinių paslaugų centras, sutrumpintas pavadinimas – Kybartų socialinių paslaugų centras yra biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis –  teikti paslaugas/pagalbą vaikui, jaunuoliui ar  asmeniui (šeimai) dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų, iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam arba praradusiam gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime, ir sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, padėti įveikti socialinę atskirtį; teikti socialines paslaugas prevencijos tikslais, siekiant užkirsti kelią galimoms socialinėms problemoms; užtikrinti saugią ir sveiką aplinką, kultūrines ir dvasines šioje įstaigoje paslaugas gaunančių asmenų reikmes, žmogaus orumą atitinkančią pagalbą, suderintą su specialiaisiais poreikiais.

Įstaigos veikla buvo nukreipta į socialinių paslaugų kokybę ir plėtrą. Įgyvendinant socialinės globos pertvarką, išaugęs socialinių paslaugų poreikis skatino ieškoti naujų iniciatyvų, diegiant efektyvias, individualius asmens poreikius atitinkančias socialines paslaugas. Siekiant sudaryti sąlygas teikti naujas paslaugas, 2020 m. spalio mėn. patvirtinti nauji Paslaugų centro nuostatai, pakeistas pavadinimas. Buvo parengti ar patobulinti norminiai dokumentai, reglamentuojantys paslaugų teikimą, vykdomi tyrimai, darbuotojų mokymai, organizuojamos bendradarbiavimo veiklos.

Kybartų socialinių paslaugų centro tikslai – užbaigti vaikų globos namų pertvarką, teikti kokybiškas, individualius asmenų poreikius atitinkančias paslaugas bei plėtoti naujų formų bendruomenines paslaugas įvairioms gavėjų  grupėms.

Naujienos

Su Motinos diena ! 

Brangūs socialiniai darbuotojai,

Steigėjas

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Mūsų partneriai